2005 Glasgow Skotland masters

IMG 0021 edited-1 IM002194 IM002195 DSCN2001
DSCN2002 IM002199 IMG 0022 IMG 0023
IMG 0025 IMG 0026 IMG 0031 DSCN2003
DSCN2004 IM002202 IM002204 Dc6392
Dc7468 Dc6411 Dc7473 Dc7463
Dc6412 Dc7464 Dc6413 Dc7465
Merete 1 177 Dc7466 Dc7533 Dc6415
Dc6416 Dc7534 DSCN2005 Dc6393
Dc7536 Merete 1 191 Dc7537 Merete 1 193
Merete 1 195 Dc6418 Dc7539 Dc6419
Dc6444 Dc7483 Dc7484 Dc7540
Merete 1 200 Dc6420 Merete 1 201 Dc7541
Dc7485 Dc7486 Dc7487 Dc6341
Dc7488 Dc7489 Dc6443 Dc7491
Dc7542 Dc7493 Dc6394 Dc7545
Dc7494 Dc7495 Dc6407 Dc7497
Dc7499 Dc7501 IMG 0035 Dc7502
IMG 0037 Dc7503 Dc7504 Dc7505
Dc7506 Dc6365 Dc7508 Dc7509
IMG 0048 IMG 0057 Merete 1 214 Dc6426
IMG 0060 IMG 0061 IMG 0062 Dc7510
Dc6427 Dc6429 Dc6428 Dc7548
Dc7511 IMG 0065 IMG 0066 IMG 0067
Dc7549 IMG 0069 Dc6431 Merete 1 227
Dc7551 Dc7512 Dc7513 Dc7515
Merete 1 229 Dc7553 Merete 1 230 Dc6433
Merete 1 232 Merete 1 233 Dc7516 Dc7517
Dc7518 Dc7519 Dc7520 Dc7521
Dc7522 Dc7523 Dc7524 Dc7525
Scotland080001 Dc6368 Dc7527 IMG 0070
IMG 0071 IMG 0072 IMG 0074 IMG 0075
IMG 0076 IMG 0077 IMG 0078 IMG 0079
Dc7528 Dc7476 Dc7477 Dc7478
Dc7479 Dc7480 Dc7481 IMG 0080
IMG 0081 Merete 1 234 Dc7556 Merete 1 236
Dc7557 Dc7558 Dc7559 Dc6436
Dc6397 Dc7561 Dc7562 Scotland merete 080001
Scotland merete 082001 Dc6437 Scotland merete 087001 Dc6439
Dc6400 Dc6401 Dc6441 Dc7572
Dc6442 Dc7573